Facebook
BIP
A A A


GaleriaPartnerzy

Kalendarz
REGULAMIN SEKCJI
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie
Sezon 2017/2018

1. W czasie zajęć w salach mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy i osoby wskazane przez instruktora. Rodzice, opiekunowie i rodzeństwo proszeni są o opuszczenie sal w czasie trwania zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia z dziećmi najmłodszymi (dotyczy zajęć "Kreatywki").

2. W uzasadnionych przypadkach instruktor może wyrazić zgodę na przebywanie rodziców/opiekunów w sali w czasie zajęć.

3. Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktorów.

4. Uczestnicy zajęć ruchowo-tanecznych są zobowiązani do zmiany obuwia przed zajęciami.

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są wypełnić oświadczenie z danymi teleadresowymi oraz informacją o stanie zdrowia i przekazać je instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego wypełniają jego rodzice/opiekunowie prawni.

6. Akceptując niniejszy regulamin uczestnicy zajęć lub ich rodzice/opiekunowie prawni zgadzają się na wykorzystywanie ich wizerunku do promocji działalności CAK w zakresie nie wykraczającym poza działalność statutową, tj. na stronie internetowej www.cakmiedzychod.pl , profilach internetowych zarządzanych przez CAK.

7. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przyprowadzenie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.

8. Instruktor odpowiada za uczestników tylko w sali ćwiczeń. Niepełnoletni uczestnik nie może samowolnie opuszczać zajęć.

9. Rodzice/opiekunowie powinni dostosować się do sugestii instruktora dotyczących odpowiedniego ubioru i obuwia oraz podpisać odrębny regulamin, jeśli został sporządzony dla danej sekcji .

10. CAK nie zapewnia opieki niepełnoletnim uczestnikom sekcji przed jak i po zajęciach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia opieki nad dzieckiem natychmiast po zajęciach.

11. Warunkiem udziału uczestnika w zajęciach sekcji jest dokonanie płatności na rachunek bankowy CAK: PKO BP 13 1020 4144 0000 6002 0172 9508 z dopiskiem „nazwa sekcji, imię i nazwisko uczestnika, nazwisko instruktora” lub w kasie CAK (dotyczy opłat miesięcznych). W przypadku opłat rocznych płatność winna być dokonana u instruktora prowadzącego zajęcia.

12. Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydany uczestnikowi dowód wpłaty, który należy okazać instruktorowi zajęć do wglądu. Uczestnik zajęć, za które obowiązuje opłata roczna, otrzyma stosowny dokument najpóźniej w terminie miesiąca po rozliczeniu się instruktora w kasie CAK.

13. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty za zajęcia, uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach do czasu uregulowania należności. W uzasadnionych przypadkach uczestnik sekcji lub jego rodzic/opiekun prawny mogą skierować do Dyrektora CAK pismo z prośbą o wydłużenie terminu opłaty.

14. Opłatę za zajęcia należy uregulować w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu.

15. Dyrektor CAK ustala cennik zajęć w drodze zarządzenia i udostępnia go w sekretariacie Centrum Animacji Kultury oraz na stronie www.cakmiedzychod.pl .

16. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje CAK do przeprowadzenia zajęć dodatkowych ani do obniżenia opłaty za zajęcia

17. Zajęcia odwołane z powodów leżących po stronie CAK zostaną przeprowadzone w innym terminie.

18. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego na zajęcia tej samej sekcji opłata za zajęcia będzie obniżona o 10 zł miesięcznie dla każdego z uczestników.

19. Dyrektor CAK na pisemny wniosek uczestnika lub jego rodzica opiekuna prawnego może go zwolnić z opłat za udział w zajęciach.

20. Udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.

Regulamin do pobrania:

Regulamin CAK.pdf