Facebook
BIP
A A A


Kalendarz
Your page title
GaleriaPartnerzy

REGULAMIN SEKCJI
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie
Sezon 2016/2017

1. W czasie zajęć na salach mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy, którzy w danej chwili odbywają swoje zajęcia z instruktorem i osoby wskazane przez instruktora (rodziców, opiekunów, rodzeństwo prosimy o opuszczenie sal w czasie trwania zajęć) wyjątek stanowią zajęcia z dziećmi najmłodszymi dotyczy zajęć "Kreatywki".

2. W przypadkach uzasadnionych, po konsultacji z instruktorem, może on wyrazić zgodę na przebywanie rodziców/opiekunów na terenie zajęć.

3. Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktorów.

4. Uczestnicy zajęć ruchowo-tanecznych są zobowiązani do zmiany obuwia przed zajęciami.

5. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia wypełniają formularz „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka” z danymi teleadresowymi oraz informację o stanie zdrowia dziecka i przekazują je prowadzącym zajęcia.

6. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia zgadzają się na wykorzystywanie wizerunku podopiecznych do promocji działalności CAK w zakresie nie wykraczającym poza działalność statutową.

7. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.

8. Instruktor odpowiada za uczestników tylko na sali ćwiczeń. Uczestnik będący dzieckiem nie może samowolnie opuszczać zajęć.

9. Rodzice/opiekunowie powinni dostosować się do sugestii instruktora dotyczących odpowiedniego ubioru i obuwia oraz podpisać regulamin jeśli taki tyczy się danej sekcji .

10. CAK nie zapewnia opieki dziecku zarówno przed jak i po zajęciach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia opieki nad dzieckiem natychmiast po zajęciach.

11. Warunkiem udziału uczestnika w sekcji jest dokonanie płatności na konto: PKO BP 13 1020 4144 0000 6002 0172 9508 z dopiskiem „nazwa sekcji, imię i nazwisko uczestnika, nazwisko instruktora” lub w kasie CAK .

12. Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydany uczestnikowi dowód wpłaty wraz z dołączonym paragonem fiskalnym, który należy okazać instruktorowi zajęć do wglądu .

13. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty za zajęcia, uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach do czasu uregulowania należności, w uzasadnionych przypadkach pismo z prośbą o wydłużenie terminu opłaty rodzic/opiekun kieruje do dyrektora CAK.

14. Opłatę za zajęcia należy uregulować w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu.

15. Cennik zajęć jest obowiązujący zgodnie z zarządzeniem Dyrektora CAK.

16. Cennik za zajęcia znajduje się w sekretariacie Centrum Animacji Kultury oraz na stronie www.cakmiedzychod.pl .

17. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje CAK do przeprowadzenia zajęć dodatkowych.

18. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje CAK do obniżenia płatności za kolejny miesiąc.

19. Zajęcia odwołane z powodów leżących po stronie CAK zostaną przeprowadzone w dodatkowym terminie lub płatność za niezrealizowane zajęcia zostanie zwrócona odpowiednio proporcjonalnie do ilości zajęć.

20. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego na zajęcia opłata za zajęcia będzie obniżona o 10 zł miesięcznie dla każdego z dzieci, dyrektor na wniosek pisemny instruktora może zwolnić uczestnika znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej z opłat za udział w zajęciach.

21. Uczestnicy Klubu Filmowego zobowiązani są do uiszczania jednorazowej opłaty w kwocie 10 zł. Pokazy filmowe odbywają się dwa razy w miesiącu.

22. Udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.

23. Dodatkowe wynajmy sal (płatne) na zajęcia nie będące sekcjami CAK możliwe po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem CAK .

Regulamin do pobrania:

Regulamin CAK.pdf